Hoe werkt het?

  • Heb jij iets te vertellen aan heel Nederland? Wil je dat jouw bericht gelezen wordt?
  • Plaats dan je bericht op Eenbericht.nl, de website die draait om jouw bericht!
  • Door je bericht hier te plaatsen verwijder je het huidige bericht en komt jouw bericht in de spotlight!
  • Heb je hulp nodig of heb je een goed idee? Mail ons dan

Deel!

Hospbit is een webapplicatie voor bedrijven en bied ondersteuning bij het onderhoud aan gebouwen en bedrijfspanden.

Hospbit

Jouw bericht hier!?

Stap 1: Koop code

Naam ongeldig

E-mailadres ongeldig

Stuur naar Paypal adres

Naam ongeldig

E-mailadres ongeldig

Verstuur code(s) naar mijzelf

Verstuur code(s) als gift

1 code kost €0.49 (incl BTW) - In het Paypal venster kan aangegeven worden hoeveel codes er aangeschaft moeten worden

Stap 2: Plaats bericht

Ongeldige code

Verplicht

Naam ongeldig

Optioneel, is publiek (max 20 karakters)

E-mailadres ongeldig

Optioneel, voor statistieken achteraf

Url ongeldig

Optioneel, is publiek

Bericht te kort

Verplicht, kan 3-160 karakters bevatten.
Aantal karakters gebruikt:

Ik ga akkoord met de Regels en de
Algemene voorwaarden.

Privacy

Eenbericht.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het kopen van codes en bij het plaatsen van een bericht worden enkele persoonsgegevens gevraagd.Wij vragen van u alleen de strikt noodzakelijke gegevens. De door u ingevoerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld.Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor iets anders dan het aangegeven doel.

Publicatie van ingevoerde gegevens

De gegevens die u invoert bij het plaatsen van een bericht (stap 2) zullen worden gepubliceerd op onze website, m.u.v. het e-mailadres en de ingevoerde code.U kunt tijdens het plaatsen van een nieuw bericht de optionele velden leeglaten om te voorkomen dat deze gegevens publiek bekend worden.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorverkocht

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden doorverkopen. Ook uw e-mailadres valt hieronder.
Verder slaan wij uw e-mailadres versleuteld op, zodat deze vrijwel nooit misbruikt kan worden.

Regels

Eenbericht is een dienst waar men een bericht kan achterlaten.
In principe mag alles geplaatst worden (ook commercieel), de onderstaande dingen mogen echter niet geplaatst worden.

Ook het verwijzen, bijvoorbeeld door middel van een link, naar een of meerdere van onderstaande punten is niet toegestaan.

De volgende dingen mogen niet geplaatst worden:

  • Beledigende of bedreigende teksten
  • Seksueel getinte teksten
  • Auteursrechtelijk beschermde werken
  • Verwijzingen naar onveilige websites
  • Promoten van soortgelijke concurrerende diensten
  • Alles wat niet conform de Nederlandse wetgeving is


Verder behouden de eigenaren van eenbericht.nl het recht om berichten te verwijderen wanneer deze in strijd zijn met een of meerdere van de hierboven aangegeven regels.

Algemene voorwaarden

Eenbericht is een dienst van IOweb. Door gebruik te maken van eenbericht.nl, geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van IOweb wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van IOweb: de door IOweb te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder valt ook het plaatsen en hosten van een bericht geplaatst op eenbericht.nl
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, online bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van IOweb.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met IOweb.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor IOweb niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het “plaats bericht”- of contractformulier is ingevuld en men het vinkje heeft aangeklikt om akkoord te gaan met deze voorwaarden of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door IOweb.
3.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4 Duur en beëindiging

4.1 IOweb heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
4.2 IOweb heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
5.2 IOweb is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
6.2 IOweb heeft het recht de tarieven te wijzigen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door IOweb vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van IOweb.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 IOweb is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar IOweb weinig of geen invloed op kan uitoefenen. IOweb kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met IOweb of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met IOweb.
8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is IOweb slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van IOweb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart IOweb voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van IOweb .
8.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. IOweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. IOweb is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die IOweb mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 9 Overdracht van rechten en verplichtingen

9.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 10 Buitengebruikstelling

10.1 IOweb heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens IOweb niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 IOweb behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IOweb en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.